كل عناوين نوشته هاي پارسا پيروزي

پارسا پيروزي
[ شناسنامه ]
تاثير ايمپکت فاکتور در مجله چيست؟ ...... دوشنبه 98/12/5
مجلات معتبر را از جعلي بشناسيم!! ...... پنج شنبه 98/12/1
معتبرترين مجلات علمي تخصصي علوم انساني دانشگاهي ايران ...... شنبه 98/11/26
مقاله علمي پژوهشي چيست؟ ...... دوشنبه 98/11/21
پذيرش مقاله به صورت پوستر يعني چه؟ ...... يكشنبه 98/11/13
برترين ژورنال هاي پزشکي ...... شنبه 98/11/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها